Contact Stichting Pulse:

Locaties van Pulse (reserveren)
  • Home
  •  
  • Organisatie
  •  
  • Vrijwilligersraad

Vrijwilligersraad

De vrijwilligersraad is een onafhankelijk en zelfstandig orgaan, dat de vrijwilligers van de organisatie vertegenwoordigt en waarin vrijwilligers van de organisatie zitting hebben. De doelstelling van de Vrijwilligersraad staat in artikel 2 van het reglement en luidt:

“De gekozen Raad behartigt de gemeenschappelijke belangen van de vrijwilligers. Zij vertegenwoordigt de vrijwilligers van de organisatie in het besluit- en beleidsvormingsproces van de organisatie en daar waar het beleid gevolgen heeft voor de werkzaamheden en/of positie van vrijwilligers.”

De vrijwilligersraad bestaat uit minimaal vijf en maximaal zeven leden, die door de kiesgerechtigde vrijwilligers van de stichting rechtstreeks uit hun midden worden gekozen. De vrijwilligersraad vergadert in principe één maal per twee maanden. De vergadering van de vrijwilligersraad is openbaar. Heeft u belangstelling om een vergadering bij te wonen of om zitting te nemen in de raad? Dan graag contact opnemen met: Wil van Boheemen, tel: 030 687 05 46.

De vrijwilligersraad heeft een reglement dat is vastgesteld door de directeur-bestuurder. Hierin is onder meer opgenomen dat de vrijwilligersraad het recht heeft de directie te adviseren, gevraagd en ongevraagd, over zaken die van belang zijn voor de vrijwilligers. Er is regelmatig overleg met de directeur-bestuurder van Pulse. De raad geeft ongeveer vier keer per jaar een Vrijwilligers Nieuwsbrief uit.

Nieuwsbrief juni 2020

Nieuwsbrief juni 2019

Bekijk hier de foto van de vrijwilligersraad.

Vrijwilligersraad

Zittend van links naar rechts: Yvonne Teunisse, Harry de Vries, Dini Verburg

Staand van links naar rechts:  Miep Vink en Wil van Boheemen.